chemia CHEMIA – KLASA I GIMNAZJUM

Sprawdź swoją wiedzę.

Poniżej znajdują się ćwiczenia z chemii ( gimnazjum klasa I). Zadanie – klik – odpowiedź.

 

Metale i Niemetale
Widzisz mnie ? Tak samo zrób z poniższymi ćwiczeniami
Symbole jubilerskiej próby przedstawiające głowę rycerza, głowę kobiety, głowę konia, głowę psa oznaczają, że dany wyrób jest ...
ze złota (Au), srebra (Ag), platyny (Pt) lub Palladu (Pd)

probiercze
Metale nie posiadające barwy srebrzystej to ...
miedź (Cu) i złoto (Au)

Warunki normalne w jakich określa się m.in. właściwości pierwiastków to ...
00 Celsjusza (273 K) i ciśnienie 1000 hPa (hektopascali)
Warunki pokojowe w jakich m.in. przeprowadza się doświadczenia to ...
200 Celsjusza i 1013 hPa 
Metale lekkie to te, których gęstość jest mniejsza od ...
5 g/cm3  np. sód (Na) i glin (Al)
Metale ciężkie to te, których gęstość jest większa od ...
5 g/cm3 żelazo (Fe) i ołów (Pb)
Podaj składy stopów: mosiądz, brąz, duraluminium, stal...
mosiądz=miedź (Cu)+cynk (Zn), brąz=miedź+cyna(Sn), duraluminium=glin(Al)+miedź(Cu)+Mangan(Mn)+magnez(Mg)+krzem(Si), stal=żelazo(Fe)+więgiel(C)+Krzem(Si),fosfor(P),siarka(S) lub dla stali nierdzewnej Fe+chrom(Cr),molibden(Mo),wanad(V)
Jakie pierwiastki w temperaturze pokojowej są w stanie ciekłym ?
rtęć (Hg) i brom (Br)

Powietrze

Stałe składniki powietrza to ...
Azot (N) 78% , tlen (O) 21% , gazy szlachetne (Hel, Argon) 1%

Uwaga! Tlenek krzemu jest bardzo popularnym związkiem występującym na Ziemi. Potocznie jest nazywany krzemionką (tzw. piasek). Krzem jest półmetalem ale w klasyfikacji dzielącej pierwiastki na metale i niemetale należy go zliczać do grupy metali.

Składniki powietrza, których ilość ulega zmianom to...
para wodna (H2O), tlenek węgla (CO), ozon (O3), amoniak, wodór (H), zanieczyszczenia, węglowodory (metan), pyły, mikroorganizmy
Właściwości powietrza: ...
gaz bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie, mieszanina jednorodna gazów, bezwonne, bez smaku 
Reakcja chemiczna polegająca na rozkładzie związku chemicznego na pierwiastki to ...
analiza chemiczna np. tlenek rtęci pod wpływem temperatury rozdziela się na rtęć i tlen
Reakcja chemiczna polegająca na połączeniu pierwiastku w związek chemiczny to ...
synteza chemiczna np. węgiel (C) + tlen (O) otrzymujemy tlenek węgla (CO)
Ogólnie, proces łączenia się dowolnego pierwiastka chemicznego z tlenem nazywamy ...
utlenianiem np. metal + tlen = tlenek metalu lub niemetal + tlen = tlenek niemetalu
Co to jest spalanie ?
Spalanie to utlenianie, które zachodzi w sposób gwałtowny z wydzieleniem energi (światłą i ciepła).
Jaka jest różnica między pojęciami substraty reakcji a produkty reakcji ...
Substraty rekcji to substancje użyte do powstania reakcji chemicznej i w jej wyniku ulegające przemianie chemicznej, w wyniku której powstają produkty chemiczne. Produkty chemiczne są, więc nowo powstałymi związkami chemicznymi na skutek reakcji chemicznej pomiędzy produktami.
Opisz pojęcie ciał amorficznych ?
Ciała bezpostaciowe tzn. amorficzne to substancje posiadające nieuporządkowaną budowę wewnętrzną. Skietkiem tego jest brak stałej temperatury topnienia. Ciałami bezpostaciowymi są: szkło (powstaje z krzemionki), bursztyn, parafina, masło.
Wymień tlenki metali występujące naturalnie w przyrodzie
tlenek wapnia, tlenek żelaza (minerał o nazwie hematyt), tlenek glinu (minerał o nazwie korund)
Wymień tlenki niemetali występujące naturalnie w przyrodzie
tlenek wodoru (woda H2O), tlenki siarki , tlenki węgla (CO lub CO2), tlenki azotu

Temperatury skraplania: tlenu 183oC(90K), azotu -196oC (77K), wodoru -253oC (20K), helu -269oC (4K)

Kto jako pierwszy wydzielił z powietrza gaz podtrzymujący spalanie i przydatny do oddychania ?
Anoine Laurent Lavoisier – francuski chemik. Gazem tym był tlen. Drugi składnik powietrza nazwał azotem tzn. z greki „niepodtrzymującym życia.
Wymień pierwszych znanych polskich chemików ?
Jędrzej Śniadecki, Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski. Ci dwaj ostatni jako pierwsi skroplili azot i tlen
Opisz doświadczenie jakie przeprowadził Joseph Priestl w wyniku którego otrzymał tlen ?
W 1774 roku ogrzewał związek chemiczny – tlenek rtęci. Na ściankach naczynia osadziła się rtęć, a gaz, któy się wydzielił podtrzymywał spalanie. To był tlen. Zaszła reakcja chemiczna rozkładu, czyli analizy.
Jakiego związku chemicznego używa się na lekcjach chemii w doświadczeniu na otrzymywanie tlenu ?
Manganianu potasu
Właściwości fizyczne i chemiczne tlenu ?
Fizyczne: gaz, bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie. Chemiczne: niemetal, bezwonny, łączy się z metalami i nimetalami tworząc tlenki, podtrzymuje spalanie.
Czy tlen się pali ?
Nie, a jedynie podtrzymuje spalanie.